Regulamin serwisu Skillveo.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.skillveo.com.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą Rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Realizacja Usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.skillveo.com/politykaprywatnosci.
 5. Określenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  1. Administrator, Usługodawca lub Everuptive – oznacza spółkę Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 6762449233, REGON: 12241994800000, kapitał zakładowy: 8.300 PLN, tel.: +48 536 195 427, e-mail: kontakt@skillveo.com. Adresy i numer telefonu podane w niniejszej definicji są jednocześnie danymi do kontaktu z Usługodawcą;
  2. Konto – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu;
  3. Kursy wideo – oznaczają pliki audialne (np. nagrania) lub audiowizualne (np. filmy instruktażowe, obiekty multimedialne) zamieszczone w Serwisie i chronione prawem autorskim o określonej tematyce, które są odtwarzane on-line (streaming) w przeglądarce internetowej Użytkownika po założeniu Konta; Kursy wideo nie będą mogły być pobierane i zapisywane na jakichkolwiek urządzeniach końcowych;
  4. Pracodawca – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, korzystającą z Usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  5. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu;
  6. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta za pomocą: (1) kodu aktywacyjnego przekazanego Pracodawcy przez Usługodawcę; po otrzymaniu kodu aktywacyjnego, Użytkownik powinien przejść na stronę Serwisu podać imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, hasło oraz kod aktywacyjny otrzymany od Pracodawcy; albo (2) loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy, który zostanie przesłany przez Everuptive na adres poczty elektronicznej Użytkownika celem dokonania pierwszej rejestracji i logowania;
  7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skillveo.com.
  8. Subskrypcja – oznacza opłatę uiszczoną przez Pracodawcę za dostęp do Serwisu i za korzystanie z Usługi oraz inne opłaty pobierane przez Everuptive; w ramach wykupionej przez Pracodawcę Subskrypcji, Użytkownik może korzystać z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
  9. Opinie – oznaczają wszelkiego rodzaju komentarze i oceny dotyczące Kursów wideo oraz ich autorów zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie i stanowiące subiektywną wypowiedź merytoryczną, służąca do przekazania w sposób zrozumiały poglądu danego Użytkownika na temat opiniowanego Kursu wideo lub jego autora;
  10. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Everuptive za pośrednictwem Serwisu;
  11. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną świadczącą pracę na rzecz Pracodawcy w jakiejkolwiek formie lub współpracująca z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej, uprawniona przez Pracodawcę do korzystania z Serwisu, posiadająca unikalny identyfikator oraz indywidualne Konto Użytkownika dostępu do Serwisu, o zdefiniowanym poziomie uprawnień.

II. Wymagania techniczne i Rejestracja

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędny jest: (i) komputer; (ii) dowolna przeglądarka internetowa; (iii) dostęp do sieci Internet; oraz (iv) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) u Pracodawcy.
 2. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy, korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies; lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 4. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
  2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.skillveo.com/politykaprywatnosci.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu Rejestracji opisanej w pkt. I.5.e powyżej.
 6. Aby założyć Konto w Serwisie i korzystać z Usług, Użytkownik musi świadczyć pracę na rzecz Pracodawcy w jakiejkolwiek formie lub współpracować z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej, i który został uprawniony przez Pracodawcę do korzystania z Serwisu, otrzymując unikalny identyfikator oraz indywidualne Konto dostępu do Serwisu, o zdefiniowanym poziomie uprawnień.
 7. W celu dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne są działania Użytkownika polegające na: (1) wprowadzeniu kody aktywacyjnego, podania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych, tj. imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, hasło oraz kod aktywacyjny otrzymany od Pracodawcy oraz akceptacja niniejszego Regulaminu; albo (2) za pomocą loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy, który zostanie przesłany przez Everuptive na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych Użytkownika, tj. imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, hasło otrzymany od Pracodawcy oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła otrzymanego od Everuptive. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do wprowadzenia swojego indywidualnego hasła składającego się co najmniej z 8 znaków. Po zalogowaniu się do Serwisu w powyższy sposób następuje Rejestracja w Serwisie.
 8. Rejestracja jest bezpłatna.
 9. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Po dokonaniu Rejestracji, Użytkownik może korzystać z Serwisu w ramach wykupionej przez Pracodawcę Subskrypcji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Everuptive i Użytkownika.
 3. Każdy zarejestrowany Użytkownik w ramach opłaconego przez Pracodawcę abonamentu ma prawo do:
  1. aktualizowania danych zawartych w Koncie;
  2. oglądania (tzw. streaming) Kursów wideo udostępnionych w Serwisie;
  3. oceniania i komentowania Kursów wideo.
 4. W związku z tym, że Użytkownika korzysta z Serwisu w ramach Subskrypcji wykupionej przez Pracodawcę, Pracodawca – po wyrażeniu zgody przez danego Użytkownika – może otrzymywać raporty dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie objętych wykupioną przez niego Subskrypcją.

IV. Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. nie podejmowania prób złamania zabezpieczeń usług Serwisu;
  2. nie modyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
  3. nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy;
  4. nie modyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
  5. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  6. nie dostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  7. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
  8. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  9. nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów i/lub oprogramowania Serwisu;
  10. korzystania z wszelkich Kursów wideo zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku. Wykorzystywanie Kursów wideo w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
  11. niezamieszczania wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Usługodawcy lub Serwisu;
  12. niekopiowania Kursów wideo lub plików dołączonych do Kursów wideo i zamieszczania ich poza Serwisem.

V. Procedura zamieszczania Opinii w Serwisie

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Opinii. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Opinie. Zamieszczane Opinie nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania Opinii:
  1. zawierających liczne błędy gramatyczne, ortograficzne oraz będących zlepkiem liter lub znaków interpunkcyjnych, nie stanowiących zrozumiałej całości;
  2. pisanych w całości wersalikami (Caps Lock);
  3. zawierających personalia w postaci imienia lub nazwiska;
  4. zawierających adresy stron internetowych;
  5. zawierających treści wulgarne;
  6. stanowiącej kopię Opinii wcześniej opublikowanej;
  7. nieodnoszącej się bezpośrednio do opiniowanego Kursu wideo lub jego autora.
 3. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Opinii:
  1. zawierających treści rasistowskie, antysemickie, pornograficzne, obraźliwe, nieprawdziwe lub wulgarne;
  2. niezgodnych z obowiązującym prawem;
  3. propagujących przemoc, nagannych moralnie;
  4. naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  5. stanowiących materiały reklamowe, promocyjne lub SPAM;
  6. zawierających dane teleadresowe oraz dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych;
  7. zawierających adresy stron internetowych;
  8. zawierających liczne błędy gramatyczne, ortograficzne oraz będących zlepkiem liter lub znakówinterpunkcyjnych, nie stanowiących zrozumiałej całości;
  9. stanowiących bezpośredni i przesycony negatywnymi emocjami atak na innych Użytkowników;
  10. nie odnoszących się bezpośrednio do tematyki Serwisu oraz opiniowanego Kursu wideo lub jego autora.
 4. O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Opinii w Serwisie.
 5. Użytkownicy zobowiązują się do niezamieszczania treści, które nie są Opiniami.
 6. Użytkownik, który zaobserwuje, że zamieszczona przez innego Użytkownika Opinia jest niezgodna z Regulaminem, w szczególności narusza chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę, poprzez przesłanie wiadomości na adres kontakt@skillveo.com.
 7. Usługobiorca po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości Użytkownika o Opinii naruszającej Regulamin lub stanowiącej treść bezprawną, zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec innych osób i podmiotów, za treść zamieszczonej Opinii oraz jej prawdziwość.
 9. Usługodawca zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie ma obowiązku sprawdzania Opinii, w szczególności pod kątem ich prawdziwości. Usługodawca dokonuje badania Opinii jedynie pod kątem jej zgodności z ust. 2 powyżej.
 10. Użytkownik, przekazując Opinię do publikacji, udziela Usługodawcy bezpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji, na wykorzystywanie danej Opinii na następujących polach eksploatacji:
  1. wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników;
  2. publiczne odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  3. wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  4. wydawanie i rozpowszechnianie, w szczególności w środkach masowego przekazu;
  5. wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Everuptive oraz w wewnętrznej sieci Intranet;
  6. decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Opinii.
 11. Użytkownik udziela Usługodawcy prawa do udzielania sublicencji do jego Opinii, na zasadach analogicznych do opisanych w ust. 10 powyżej.
 12. Użytkownik przekazując Opinię do publikacji oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego treść.
 13. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Opinii dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej przez Usługodawcę w związku z tym naruszeniem.

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika danych lub inną szkodę Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
  2. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności, m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym;
  4. treść wszelkich Opinii Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika lub podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu oraz zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory winny być rozwiązywane polubownie. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.
 4. Everuptive ma prawo zmienić warunki Regulaminu. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu udostępnienia na stronie internetowej Usługodawcy nowego Regulaminu. Everuptive zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin”. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się odebrać od Użytkowników zgody na przekazanie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę danych o sposobie korzystania przez nich z określonych kursów w ramach Serwisu, jak również o ich wynikach, w celach weryfikacji efektywności kursów i wykorzystania Serwisu, opłacanego przez Zleceniodawcę jako pracodawcę Użytkowników, ze wskazaniem imienia i nazwiska danego Użytkownika oraz przypisanymi do nich wynikami. Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać, na żądanie Zleceniodawcy, kopię udzielonej zgody.