Polityka Prywatności Serwisu Skillveo

I. Wstęp

 1. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) określa, w jaki sposób Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 6762449233, REGON: 12241994800000, kapitał zakładowy: 8.300 PLN, tel.: +48 536 195 427, e-mail: kontakt@skillveo.com („Everuptive” albo „my”), jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach świadczenia usług w serwisie www.skillveo.com i na stronach powiązanych.
 2. Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu Skillveo.com.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 4. Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności wyślij zapytanie na adres: kontakt@skillveo.com.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Kiedy korzystasz z Usług w Serwisie powierzasz Everuptive swoje dane osobowe.
 2. Everuptive przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe dla celów Rejestracji i korzystania z Serwisu:
  1. imiona;
  2. nazwisko;
  3. adres poczty elektronicznej.
  Podanie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe oraz niezbędne dla realizacji Usług. Poprzez zarejestrowanie się w Serwisie i korzystanie z Usług wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoich danych osobowych przez Everuptive zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Dodatkowo, opcjonalnie mogą zostać podane przez Użytkowników następujące dane osobowe dla celów korzystania z Serwisu, zgłaszania reklamacji, funkcjonowania Serwisu:
  1. numer telefonu kontaktowego;
  2. nazwa firmy będącej Pracodawcą;
  3. stanowisko u Pracodawcy.
 4. Jeżeli korzystasz z Usług poprzez urządzenie mobilne przechowujemy również unikalny numer tego urządzenia.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Everuptive w celu prowadzenia Serwisu, tj.:
  1. prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie;
  2. świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu;
  3. marketingu usług świadczonych przez Everuptive oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty
  4. trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody);
  5. obsługi procesu Rejestracji;
  6. logowania do Serwisu;
  7. przesyłania przez Everuptive na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter) – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody;
  8. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
  9. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
  10. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz;
  11. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu;
  12. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;
  13. wystawiania certyfikatów ukończenia szkolenia.
 6. Administratorem danych osobowych jest Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 676-244-92-33, REGON: 122419948, kapitał zakładowy: 8.300 PLN.
 7. Everuptive powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą mailową: dane.osobowe@everuptive.com lub telefonicznie: +48 536 195 427.
 8. Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są Everuptive wyłącznie na potrzeby działania Serwisu, w celu wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (w szczególności założenie konta Użytkownika), rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 9. Podstawą przetwarzania przez Everuptive danych osobowych Użytkownika jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Everuptive a Użytkownikiem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Everuptive (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, marketing produktów i usług Everuptive).
 10. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą:
  1. podmioty działające na zlecenie Everuptive w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Everuptive (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.);
  2. podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych.
 11. Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Everuptive (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu), Everuptive zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
 12. Everuptive zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Użytkowników zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo:
  1. zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
  2. zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii danych, które zostały przekazane Everuptive;
  3. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  4. zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Everuptive;
  5. zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Everuptive nie posiada już podstaw prawnych;
  6. zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
  7. zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
  8. wycofać udzieloną zgodę – jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda;
  9. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@skillveo.com; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Everuptive.
 15. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Hetzner GmbH z siedzibą w Gunzenhausen, ul. Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy w celu świadczenia usług hostingowych, Google Inc. w Stanach Zjednoczonych, który to podmiot wpisany jest na listę Privacy Shield, co oznacza, że gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 16. Dane zebrane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają automatycznej analizie. Analizie podlega aktywność Użytkownika w Serwisie (np. częstotliwość logowania), ilość i czas odtwarzania Kursów wideo. Działania te przede wszystkim przypomnieć Ci o odbyciu Kursu wideo w ramach wykupionej przez Pracodawcę Subskrypcji. Ponadto analiza taka pozwala nam także na poprawianiu działania Serwisu Na podstawie analizy Twojej aktywności w Serwisie, w związku z wykupioną przez Pracodawcę Subskrypcją tworzone są raporty dla Twojego Pracodawcy o Twojej aktywności w Serwisie (m.in. wyniki i korzystanie przez Ciebie z Kursów wideo). Podstawą analizy Twojej aktywności jest uzasadniony interes Twojego Pracodawcy, zwiększenia Twoich kompetencji w związku z korzystaniem z Kursów wideo w Serwisie, a także poprawa działania naszego Serwisu. Everuputive nie będzie jednak podejmować na podstawie Twojej aktywności w Serwisie jakichkolwiek wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany. Wobec czynności profilowania przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnej formie. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych w danym celu, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w celu, wobec którego wniosłeś sprzeciw.
 17. Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji, po zalogowaniu się do Serwisu, posiada dostęp do wszystkich swoich danych oraz ma możliwość ich aktualizacji w Serwisie, a także usunięcia konta w Serwisie.
 18. Dane osobowe przetwarzane będą przez Everuptive tak długo, jak długo Użytkownik będzie posiadał konto w Serwisie, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi. Everuptive będzie także przechowywać dane osobowe Użytkownika w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów.
 19. W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach określonych w Regulaminie, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.
 20. Everuptive nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich, mające związek z Opiniami lub zakresem danych osobowych Użytkownika oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Użytkownika.

III. Komunikacja

 1. Jeżeli podałeś nam swój adres e-mail lub numer telefonu będziemy korzystać z tych danych kontaktowych tylko dla celów komunikacji związanych ze świadczeniem Usług. Komunikacja ta obejmować będzie informacje o zmianach w zasadach świadczenia Usług, aktualnościach dotyczących Serwisu, nowych funkcjonalnościach w Serwisie, o nowych Kursach wideo zawartych w Serwisie oraz informacje o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności lub Regulaminie.
 2. Nie będziemy używać Twoich danych kontaktowych w celu przesyłania Ci informacji o usługach świadczonych przez osoby trzecie, chyba że wyraziłeś nam taką zgodę.
 3. Jeżeli wyraziłeś taką wyraźną wolę, będziemy przesyłać Ci nasz biuletyn (newsletter) lub inne informacje. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i poinformować nas na adres kontakt@skillveo.com, że nie życzysz sobie dłużej otrzymywania takich informacji.

IV. Pliki logowania serwera

 1. Informujemy, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Everuptive informuje, że będzie przetwarzać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub innej osoby fizycznej w Serwisie.
 2. Pliki logowania serwera są używane, w szczególności aby wygenerować zanonimizowane statystyki korzystania z Serwisu, podzielić się z nimi z właścicielami kontentu, analizować korzystanie z Serwisu, a także w celach technicznych.
 3. Pliki te nie będą bezpośrednio łączone z innymi danymi osobowymi podanymi przez Ciebie w ramach Serwisu.

V. Integracja z usługami osób trzecich

 1. Na naszych stronach, w celu generowania statystyk korzystania z tych stron, korzystamy, m.in. z Google Analytics dostarczanych przez Google (Google Inc, US).
 2. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z Serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

VI. Pozostałe postanowienia

 1. Everuptive oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Everuptive na konto e-mail: kontakt@skillveo.com.
 2. Everuptive oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień ochrony przetwarzanych danych.
 4. Jeżeli zaistnieje podejrzenie niezgodnego z zasadami korzystania z Serwisu, będziemy mieć prawo połączenia danych zebranych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności z innymi posiadanymi informacjami po to, aby zidentyfikować nadużycie i osobę odpowiedzialną za to nadużycie.

VII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Nasz Serwis jest ciągle ulepszany. Zmiany w świadczeniu Usług dokonywane w przyszłości mogą mieć wpływ na to, jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je przetwarzamy.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez nas danych.
 3. Everuptive zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Polityka Prywatności”.